Club de Tennis Sant Celoni
 
Usuari
Contrasenya

Política de privacitat

Club Tennis Sant Celoni d'acord amb els requisits de la legislació vigent, posa a la seva disposició la nostra Política d'Ús de la seva pàgina web, www.clubtennissantceloni.cat i Política de protecció de dades de caràcter personal, aplicables en la prestació de serveis i en les relacions amb els clients.


La present Política de Privacitat regula l'ús i utilització del lloc web www.clubtennissantceloni.cat sent el seu titular Club Tennis Sant Celoni amb NIF G58277724. La visita del lloc web Club Tennis Sant Celoni no implica que l'usuari hagi de subministrar cap informació respecte a la seva identitat, no podent ser associada a un usuari concret per l'entitat. En el supòsit que es subministri dades de caràcter de personal, aquestes dades seran recollides i utilitzades d'acord amb les limitacions i els drets recollits en l'esmentada norma de protecció de dades de caràcter personal, Llei 15/1999 de 13 desembre. Els usuaris que facilitin dades de caràcter personal consenten de forma clara, exacta i inequívoca les presents condicions. L'ús d'aquest lloc web implica l'acceptació d'aquests termes. Si no està d'acord amb ells, li preguem que no utilitzi aquest lloc web.


Política de privacitat de dades de caràcter personal


Drets dels Usuaris


En virtut del que estableix la Llei 15/1999 de 13 desembre (LOPD) i Llei 34/2002 de 11 de juliol (LSSICE), li informem que les seves dades seran formen part d'un fitxer titularitat de Club Tennis Sant Celoni La informació registrada s'utilitzarà per informar-li per qualsevol mitjà electrònic de les nostres novetats. Pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en Carretera Campins, 24, 08470, Barcelona, o si ho prefereix amb un e-mail a ctsantceloni@gmail.com.


En compliment de la Llei 34/2002 de l'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l'informem que pot revocar en qualsevol moment, de forma senzilla i gratuïta, el consentiment per a la recepció de correu electrònic enviant un e-mail amb la seva sol·licitud a ctsantceloni@gmail.com. Els drets de cancel·lació, oposició i revocació del consentiment per a la cessió, podran ser exercitats per l'usuari, i si escau qui el representi, mitjançant sol·licitud remesa per correu ordinari, signat i acompanyat de fotocòpia del DNI, a l'adreça de Club Tennis Sant Celoni dalt esmentada. Club Tennis Sant Celoni informa que les dades personals obtingudes, quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual es van recollir seran cancel·lats conforme estableix la normativa de protecció de dades de caràcter personal.


Si es requereix aclarir algun aspecte relacionat amb la política de privacitat de Club Tennis Sant Celoni, pot posar-se en contacte amb Club Tennis Sant Celoni a través de la següent adreça de correu electrònic: ctsantceloni@gmail.com.


Propietat Intel·lectual dels continguts del lloc web


Els textos (informacions, conceptes, opinions i altres anàlegs) i elements gràfics (disseny, logos, codi font i altres anàlegs) que constitueixen els llocs web i difosos a través d'aquest, així com la seva presentació i muntatge, són titularitat exclusiva de Club Tennis Sant Celoni.


Club Tennis Sant Celoni no concedeix llicència d'ús o autorització sobre els seus drets de propietat industrial i intel·lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el seu lloc web, llevat d'acord exprés amb tercers.


Els usuaris podran portar a terme la reproducció dels continguts del lloc web amb l'única finalitat de procedir al seu emmagatzematge, a la realització de còpies de seguretat o a la seva impressió sobre paper per a ús privat.


Al marge de l'anterior, queda prohibida tota reproducció, distribució, transformació, presentació, total o parcial, del contingut del lloc web o d'algun dels seus elements, de manera directa o indirecta per xarxes telemàtiques o suports anàlegs, amb un fi comercial adreçat al públic o per a una utilització més enllà de les esmentades, encara citant la font, sempre que no es compti amb l'autorització expressa i per escrit de Club Tennis Sant Celoni.


L'incompliment d'allò anterior facultarà Club Tennis Sant Celoni per interposar les accions legals pertinents.


Queden especialment prohibides:


La presentació d'una pàgina del lloc web en un marc d'una altra pàgina web que no pertanyi a Club Tennis Sant Celoni mitjançant la tècnica denominada "framing" tret que compti amb l'exprés consentiment per escrit de Club Tennis Sant Celoni.


La inserció d'una imatge difosa al lloc web en una pàgina o base de dades, no pertanyent a Club Tennis Sant Celoni, mitjançant la tècnica denominada "in line linking" si això no compta amb l'expressa autorització de Club Tennis Sant Celoni.


L'extracció i ús d'elements del lloc web causant o no un perjudici qualsevol a Club Tennis Sant Celoni acord amb les disposicions les lleis de Propietat Intel·lectual.


Club Tennis Sant Celoni haurà d'autoritzar expressament l'establiment d'enllaços d'hipertext (hipervincles) en una altra website adreçats a la pàgina principal d'aquest lloc web o a qualsevol altra pàgina interna d'aquest, sempre que les corresponents pàgines apareguin en una finestra completa i sota les adreces electròniques pròpies del mateix.


Els drets no expressament concedits anteriorment queden reservats a Club Tennis Sant Celoni o, si escau, a tercers col·laboradors.


Tots els noms comercials, marques o signes distintius, logotips, símbols, marques mixtes, figuratives o nominatives que apareixen en aquest lloc web pertanyen a Club Tennis Sant Celoni o disposa, prèvia autorització, del dret d'ús sobre les mateixes i es troben protegits per la legislació vigent al respecte.


Seguretat de la Informació


Club Tennis Sant Celoni ha desenvolupat tots els sistemes i mesures tècniques i organitzatives al seu abast, previstes en la normativa de protecció de dades de caràcter personal, per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i sostracció de les dades de caràcter personal facilitades per l'usuari o visitant a la nostra pàgina web.


No obstant això, l'usuari o visitant ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.


Confidencialitat i Secret professional


Les comunicacions privades que poguessin donar-se entre el personal de Club Tennis Sant Celoni i els usuaris o visitants seran considerades com confidencials. L'accés a aquesta informació està restringit mitjançant eines tecnològiques i mitjançant estrictes controls interns.


Enllaços amb altres llocs web El present lloc web pot contenir enllaços o links amb altres llocs. S'informa que Club Tennis Sant Celoni no disposa de cap control ni té cap responsabilitat sobre les polítiques o mesures de protecció de dades d'altres llocs web.